Den 22 februari 2013 skrev jag följande meddelande…

Den 22 februari 2013 skrev jag följande meddelande till Åke Sjöberg och Anna Ograhn på Samhällsbyggnadskontoret som svar på förslaget till Översiktsplan för Leksand:

Hej Åke och Anna!

Jag vill, så här i sista stund, inkomma med lite synpunkter på förslaget till Översiktsplan från Rönnäs fjärdings byaråd.

I vårt yttrande från hösten 2011 skriver vi under avsnittet svagheter:
”Vid flera platser längs med Sågmyravägen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla och Romma är det mycket trångt vilket får konsekvenser inte minst för de boende längs med vägen. Både i form av buller och vibrationer men också att de utsätts för fara när de tar sig fram till fots eller per cykel på vägen. Framförallt är det den tunga trafiken som orsakar dessa olägenheter. Det är också på många håll mycket dåligt sikt vid utfarter från gårdar och byvägar vilket är en säkerhetsrisk i sig.”

planhandlingen kan vi läsa att en ny sträckning för väg 929, Sågmyravägen, inte är trolig. Vidare står det i planhandlingen:
”Nuvarande miljöproblem (buller, vibrationer etc) kommer dock att kvarstå om inte ny vägsträckning byggs. Vidare kommer det fortsatt saknas en bra lösning av dagens trafiksituation för de oskyddade trafikanterna.”

Det står också:
”Enligt Cykelplan Leksand 2012 ska gång- och cykeltrafik ske i blandtrafik genom Tibble. Mellan Knasbäcksvägen och Näsgattu i Ullvi ska gång- och cykeltrafik ske separat. Därefter får gång- och cykeltrafik ske i blandtrafik österut.”

De miljöproblem som finns orsakas enligt våra upplevelser främst av den tunga trafiken genom byarna. Ett sätt att råda bot på miljöproblemen skulle kunna vara en tonnagebegränsning av trafiken mellan Sågmyra (alternativt Bjursås) och Leksand för att få bort den tunga trafiken.

Trafiksituationen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla och Romma är som vi skriver i vårt yttrande och som konstateras i planhandlingen inte tillfredsställande. Trots detta presenteras inga förslag på åtgärder i planhandlingen. Ett sätt att göra trafiksituationen säkrare för de oskyddade trafikanterna, och kanske också att sänka medelhastigheten, vore att anlägga cykelväg längs med vägen. I Cykelplan Leksand 2012 föreslås dock cykelväg endast längs en begränsad del av vägsträckan. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara olika former av hastighetsbegränsningar, exempelvis likt de som finns längs med vägen mot Siljansnäs i bl. a. Västanvik, genom tydligare markeringar av de överfarter där byvägar korsar väg 929 eller genom andra åtgärder som vi inte har kunskap om.

Vi önskar ett förtydligande i planhandlingen om att, och gärna hur, de konstaterade miljöproblemen och den undermåliga trafiksituationen längs med väg 929 ska åtgärdas.

Rönnäs fjärdings byaråd

genom

Magnus Holmberg, ordförande

Jag utgick från det yttrande som vi skickade in för drygt ett år sedan från fjärdingsrådet.

Annonser