Ny vägsträckning vid Norsbro

Jag fick ett mail från Mats Kaij som vill uppmärksamma oss på något som tycks vara medvetet eller omedvetet dolt i förslaget till ny översiktsplan:

Att läsa i ”Förslag till Översiktsplan för Leksand 2014”.

JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN VID NORSBRO PLANERAS ATT STÄNGAS FÖR FORDONSTRAFIK. DET MEDFÖR ATT ALLA ÖSTRA BYARNA STÄNGS AV MOT NORET. TRAFIKEN SKALL HÄNVISAS TILL STATIOL. HAR DE BOENDE I ÖSTRA LEKSAND FÖRSTÅTT DETTA?

Information om detta finns nämnt i andra sammanhang, t ex i samband med Limalänken. Inget om detta står under avsnittet ”Byområdet Leksand Östra” . Var och en kan dra sina egna slutsatser.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Citat ur förslag Översiktsplan för Leksands kommun 2014.

Sidan 75, Planeringsområden – Tätorten Leksand.

Sidan 84, högra spalten.

Citat:

Limalänken föreslås även förlängas från Statoil, genom Hjorthagen, fram till Sågmyravägen (länsväg 929). Nuvarande plankorsning med järnvägen skulle då kunna stängas för biltrafik och därmed ytterligare avlasta centrala Noret från genomfartstrafik.

Sidan 156, Planeringsområden – Leksand Östra.

Sidan 160, kommunikationer.

Här står ingenting om att plankorsning vid Norsbro skall stängas och försvåra för Leksands östra innevånare att komma till Leksands Centrum.

Sidan 180: Miljöbedömning – Översiktlig konsekvensbedömning.

Sidan 184: Limalänken, mittenspalten, högst upp.

Citat:

Om Sågmyravägen (väg 929) dras genom Hjorthagen till en ny anslutning vid Statoil kan nuvarande plankorsning med järnvägen stängas för trafik med motorfordon. Trafiksäkerheten på Stationsgatan höjs och genomfartstrafik i centrala delar av Noret minskar.

Sidan 193, Miljöbedömning – Miljökonsekvensbeskrivning för väglänkar och bebyggelse intill Natura 2000 område.

Sidan 196, Miljökonsekvenser ,vänstar spalten en bit ner.

Citat:

Om Sågmyravägen dras genom Hjorthagen till en ny anslutning vid Statoil kan nuvarande plankorsning med järnvägen stängas för trafik med motorfordon. Trafiksäkerheten på Stationsgatan höjs och genomfartstrafik i Noret minskar.

Mats kommentarer.

Av de fyra redovisade avsnitten i Översiktsplanen sägs att järnvägsövergången skall stängas. Inte ett ord nämns om detta i avsnittet över Planeringsområdet för Östra Leksand. I den tidigare föreslagna planen (2013) fanns vägen över Hjorthagen inritad på kartor. Där är den nu borttagen. Hur skall befolkningen i byarna kunna komma till Noret på ett bra sätt?

En stängning av plankorsningen minskar inte trafiken genom centrala Leksand. Det är ju dit den dagliga trafiken går. Det blir bara en omväg som inte bidrar i miljötänkandet.

Är den planerade vägdragningen ett led i att få trafiken fram till området vid Statoil och där planerat handelscentrum?

Jag förstår inte hur kommunen tänker. Finns det en dold agenda, förtäckt i texter i Översiktsplanen?

Vad tänker ni andra om det här?

Annonser