Etiketter: Sågmyravägen Visa/dölj trådning av kommentarer | Tangentbordsgenvägar

 • Magnus 20:49 den 23 March, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , Sågmyravägen   

  Ny vägsträckning vid Norsbro 

  Jag fick ett mail från Mats Kaij som vill uppmärksamma oss på något som tycks vara medvetet eller omedvetet dolt i förslaget till ny översiktsplan:

  Att läsa i ”Förslag till Översiktsplan för Leksand 2014”.

  JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN VID NORSBRO PLANERAS ATT STÄNGAS FÖR FORDONSTRAFIK. DET MEDFÖR ATT ALLA ÖSTRA BYARNA STÄNGS AV MOT NORET. TRAFIKEN SKALL HÄNVISAS TILL STATIOL. HAR DE BOENDE I ÖSTRA LEKSAND FÖRSTÅTT DETTA?

  Information om detta finns nämnt i andra sammanhang, t ex i samband med Limalänken. Inget om detta står under avsnittet ”Byområdet Leksand Östra” . Var och en kan dra sina egna slutsatser.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Citat ur förslag Översiktsplan för Leksands kommun 2014.

  Sidan 75, Planeringsområden – Tätorten Leksand.

  Sidan 84, högra spalten.

  Citat:

  Limalänken föreslås även förlängas från Statoil, genom Hjorthagen, fram till Sågmyravägen (länsväg 929). Nuvarande plankorsning med järnvägen skulle då kunna stängas för biltrafik och därmed ytterligare avlasta centrala Noret från genomfartstrafik.

  Sidan 156, Planeringsområden – Leksand Östra.

  Sidan 160, kommunikationer.

  Här står ingenting om att plankorsning vid Norsbro skall stängas och försvåra för Leksands östra innevånare att komma till Leksands Centrum.

  Sidan 180: Miljöbedömning – Översiktlig konsekvensbedömning.

  Sidan 184: Limalänken, mittenspalten, högst upp.

  Citat:

  Om Sågmyravägen (väg 929) dras genom Hjorthagen till en ny anslutning vid Statoil kan nuvarande plankorsning med järnvägen stängas för trafik med motorfordon. Trafiksäkerheten på Stationsgatan höjs och genomfartstrafik i centrala delar av Noret minskar.

  Sidan 193, Miljöbedömning – Miljökonsekvensbeskrivning för väglänkar och bebyggelse intill Natura 2000 område.

  Sidan 196, Miljökonsekvenser ,vänstar spalten en bit ner.

  Citat:

  Om Sågmyravägen dras genom Hjorthagen till en ny anslutning vid Statoil kan nuvarande plankorsning med järnvägen stängas för trafik med motorfordon. Trafiksäkerheten på Stationsgatan höjs och genomfartstrafik i Noret minskar.

  Mats kommentarer.

  Av de fyra redovisade avsnitten i Översiktsplanen sägs att järnvägsövergången skall stängas. Inte ett ord nämns om detta i avsnittet över Planeringsområdet för Östra Leksand. I den tidigare föreslagna planen (2013) fanns vägen över Hjorthagen inritad på kartor. Där är den nu borttagen. Hur skall befolkningen i byarna kunna komma till Noret på ett bra sätt?

  En stängning av plankorsningen minskar inte trafiken genom centrala Leksand. Det är ju dit den dagliga trafiken går. Det blir bara en omväg som inte bidrar i miljötänkandet.

  Är den planerade vägdragningen ett led i att få trafiken fram till området vid Statoil och där planerat handelscentrum?

  Jag förstår inte hur kommunen tänker. Finns det en dold agenda, förtäckt i texter i Översiktsplanen?

  Vad tänker ni andra om det här?

   
 • Magnus 13:17 den 16 March, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , , , Sågmyravägen   

  Yttrande till den nya översiktsplanen för Leksands kommun från Rönnäs fjärdings byaråd, mars 2014

   
 • Magnus 10:25 den 15 March, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , , Sågmyravägen   

  Protokoll från möte med Rönnäs fjärdings byaråd den 21 oktober 2013

   
 • Magnus 23:00 den 19 October, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , Sågmyravägen   

  Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2013-10-21 

  Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 21 oktober 19.00 i Ullvi bystuga.

  Ärenden

  1. Mötets öppnande.
   Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
  2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare.
  3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
  4. Avstämning kring arbetet med bredband via fiber i byarna. Per-Inge Mill och byarnas representanter
  5. Översiktsplanen på utställning, ska vi yttra oss gemensamt? Byarnas representanter
  6. Uppföljning av tagna kontakter om Sågmyravägen och GC-vägen. Ulf Sundén
  7. Lägesrapport från kommunbygderådet. Ulf Sundén och Magnus Holmberg
  8. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Alla
  9. Val av ny ordförande i fjärdingsrådet. Byarnas representanter
  10. Övriga frågor
  11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms.
  12. Mötets avslutande.

  Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

  Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

  Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

  Varmt välkomna!

  Magnus Holmberg, ordförande

   
 • Magnus 22:44 den 19 October, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , , Sågmyravägen,   

  Protokoll från möte med Rönnäs fjärdings byaråd den 22 april 2013

   
 • Magnus 09:24 den 30 May, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , Sågmyravägen   

  ”En cykelbana – från Noret ända ut till Rönnäs. Det önskemålet har lämnats in i form av ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagsställaren önskar att kommunen i ett första steg asfalterar den befintliga cykelväg som finns mellan Tibble till Ullvi och en bit till. Steg två skulle vara att bygga ut hela vägen till båthusen i Rönnäs – gärna då med sträckning längs älven så mycket som möjligt.” Cykelväg till Rönnäs, dt.se 29 maj 2013
   
 • Magnus 10:04 den 19 April, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , Sågmyravägen   

  Kommentarer till förslaget till Översiktsplan av Göte Lasses

  Yttrande över förslaget till Översiktsplan av Mats Kaij

   
  • Magnus 10:05 den 19 april, 2013 Direktlänk | Svara

   Dokumenten som länkas ovan utgör diskussionsunderlag för ärende 5 (och delvis 6) vid det kommande mötet på måndag.

 • Magnus 14:21 den 8 April, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , Sågmyravägen,   

  Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2013-04-22 

  Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 22 april 19.00 i Rönnäs bystuga.

  Ärenden

  1. Mötets öppnande.
   Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
  2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare.
  3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
  4. Uppföljning av mötet om bredband via fiber och vad som hänt efter det. Magnus Holmberg och byarnas representanter
   Information från Nils Carlström om fiberutbyggnaden i Ål-Kilen och om varför vi borde verka för en utbyggnad även i Rönnäs fjärding.
  5. Uppföljning av arbetet med översiktsplanen, vad står det om Rönnäs fjärding? Aarno Magnusson
  6. Buller- och vibrationsmätningar längs med Sågmyravägen – lägesrapport. Ulf Sundén och ev. Lars Lindblom
  7. Kommunbygderådet – lägesrapport, frågor och diskussioner angående arbetet inom kommunbygderådet. Läs igenom minnesanteckningarna innan mötet! Ulf Sundén och Magnus Holmberg
  8. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Alla
  9. Fastställande av uppdaterade stadgar för fjärdingsrådet. Ulf Sundén och Magnus Holmberg
  10. Diskussioner om efterträdare till Magnus Holmberg att välja vid nästa sammanträde. Byarnas representanter
  11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms. Ullvi?
  12. Mötets avslutande.

  Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

  Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

  Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

  Varmt välkomna!

  Magnus Holmberg, ordförande

  Kallelsen för utskrift

   
 • Magnus 16:40 den 31 March, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , Sågmyravägen,   

  Nu börjar det dra ihop sig för möte igen. Måndagen den 22 april ses vi i Rönnäs bystuga! Har du ärenden som du vill att vi tar upp är du varmt välkommen att höra av dig.

  Vid mötet ska vi bl. a. fastställa de nya stadgarna som vi diskuterade vid senaste mötet och som ni har behandlat i era byar. Efter de synpunkter som har inkommit föreslår vi ett tillägg (i kursivt) i §3 enligt nedan om velberedningsfunktionen i fjärdingsrådet:

  § 3
  Byarådet ska bestå av ledamöter utsedda av byföreningar eller motsvarande i var och en av byarna i området. Varje by bör ha minst två representanter i byarådet.
  Till byarådet kan adjungeras förening som verkar i flera byar i området.

  Byarådet utser ordförande, vice ordförande och sekreterare för rådet.

  Byarådet utser valberedning som vid behov ska lämna förslag på ordförande, vice ordförande och sekreterare för rådet.

  Byarådet utser varje år ledamot och ersättare i kommunbygderådet.

  Byarådet ska ha möte minst en gång på våren och en gång på hösten. Byarådet sammanträder på ordförandens kallelse, eller då representanter för minst två byar i området så begär.

   
 • Magnus 16:00 den 31 March, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , Sågmyravägen   

  Den 22 februari 2013 skrev jag följande meddelande till Åke Sjöberg och Anna Ograhn på Samhällsbyggnadskontoret som svar på förslaget till Översiktsplan för Leksand:

  Hej Åke och Anna!

  Jag vill, så här i sista stund, inkomma med lite synpunkter på förslaget till Översiktsplan från Rönnäs fjärdings byaråd.

  I vårt yttrande från hösten 2011 skriver vi under avsnittet svagheter:
  ”Vid flera platser längs med Sågmyravägen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla och Romma är det mycket trångt vilket får konsekvenser inte minst för de boende längs med vägen. Både i form av buller och vibrationer men också att de utsätts för fara när de tar sig fram till fots eller per cykel på vägen. Framförallt är det den tunga trafiken som orsakar dessa olägenheter. Det är också på många håll mycket dåligt sikt vid utfarter från gårdar och byvägar vilket är en säkerhetsrisk i sig.”

  planhandlingen kan vi läsa att en ny sträckning för väg 929, Sågmyravägen, inte är trolig. Vidare står det i planhandlingen:
  ”Nuvarande miljöproblem (buller, vibrationer etc) kommer dock att kvarstå om inte ny vägsträckning byggs. Vidare kommer det fortsatt saknas en bra lösning av dagens trafiksituation för de oskyddade trafikanterna.”

  Det står också:
  ”Enligt Cykelplan Leksand 2012 ska gång- och cykeltrafik ske i blandtrafik genom Tibble. Mellan Knasbäcksvägen och Näsgattu i Ullvi ska gång- och cykeltrafik ske separat. Därefter får gång- och cykeltrafik ske i blandtrafik österut.”

  De miljöproblem som finns orsakas enligt våra upplevelser främst av den tunga trafiken genom byarna. Ett sätt att råda bot på miljöproblemen skulle kunna vara en tonnagebegränsning av trafiken mellan Sågmyra (alternativt Bjursås) och Leksand för att få bort den tunga trafiken.

  Trafiksituationen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla och Romma är som vi skriver i vårt yttrande och som konstateras i planhandlingen inte tillfredsställande. Trots detta presenteras inga förslag på åtgärder i planhandlingen. Ett sätt att göra trafiksituationen säkrare för de oskyddade trafikanterna, och kanske också att sänka medelhastigheten, vore att anlägga cykelväg längs med vägen. I Cykelplan Leksand 2012 föreslås dock cykelväg endast längs en begränsad del av vägsträckan. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara olika former av hastighetsbegränsningar, exempelvis likt de som finns längs med vägen mot Siljansnäs i bl. a. Västanvik, genom tydligare markeringar av de överfarter där byvägar korsar väg 929 eller genom andra åtgärder som vi inte har kunskap om.

  Vi önskar ett förtydligande i planhandlingen om att, och gärna hur, de konstaterade miljöproblemen och den undermåliga trafiksituationen längs med väg 929 ska åtgärdas.

  Rönnäs fjärdings byaråd

  genom

  Magnus Holmberg, ordförande

  Jag utgick från det yttrande som vi skickade in för drygt ett år sedan från fjärdingsrådet.

   
 • Magnus 21:50 den 19 November, 2012 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , Sågmyravägen   

  Cykelplan Leksand, maj 2012

   
 • Magnus 14:05 den 6 November, 2012 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , , , , , , , , Sågmyravägen,   

  Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Tibble bystuga 2012-10-22

   
 • Magnus 20:16 den 13 October, 2012 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , Sågmyravägen   

  Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2012-10-22 

  Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 22 oktober 19.00 i Tibble bystuga.

  Ärenden

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av sekreterare och justerare – fjärdingsrådets sekreterare Ingemar Blomqvist kan tyvärr inte närvara vid mötet. Värdbyn föreslås därför ansvara för protokollskrivandet. Tibble/Lycka
  3. Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
  4. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
  5. Genomgång av fjärdingsrådets webbsida. Magnus Holmberg
  6. Bredband i världsklass även på landsbygden. Magnus Holmberg
  7. Buller- och vibrationsmätningar längs med Sågmyravägen – lägesrapport. Ulf Sundén
  8. Kommunbygderådet – lägesrapport, frågor och diskussioner angående arbetet inom kommunbygderådet. Läs igenom minnesanteckningarna innan mötet! Ulf Sundén och Magnus Holmberg
  9. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Under byrundan passar vi på att dela med oss av tankar och idéer kring hur vi kan få våra bystugor nyttjade av fler. Alla
  10. Genomgång av förslag på uppdaterade stadgar för fjärdingsrådet. Ulf Sundén och Magnus Holmberg
  11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms. Rönnäs?
  12. Mötets avslutande.

  Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

  Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

  Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

  Varmt välkomna!

  Magnus Holmberg, ordförande

  Kallelsen för utskrift

   
 • Magnus 09:41 den 9 October, 2012 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , , , Sågmyravägen   

  Minnesanteckningar från kommunens samrådsmöte med Kommunbygderådet 12 10 01

   
 • Magnus 18:44 den 8 October, 2012 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , Sågmyravägen   

  Nu börjar det dra ihop sig inför möte i fjärdingsrådet igen. Måndagen den 22 oktober ses vi 19:00 i Tibble bystuga. På agendan står som vanligt rapporter från kommunbygderådet mm. Är det något särskilt du tycker att vi ska ta upp? Kommentera nedan!

   
  • Magnus 09:34 den 9 oktober, 2012 Direktlänk | Svara

   Igår träffades Ulf Sundén och jag för att prata lite om det kommande mötet och göra en skiss över vilka ärenden vi kan prata om. Det här kom vi fram till:

   • Genomgång av webbsidan
   • Rapport från kommunbygderådet
   • Fiber i våra byar
   • Bullermätningar längs Sågmyravägen
   • Byrundan (bl.a. om bystugornas nyttjande)
   • Förslag på uppdaterade stadgar

   Saknar du något? Lämna en kommentar här!

c
Skapa nytt inlägg
j
Nästa inlägg/nästa kommentar
k
Föregående inlägg/föregående kommentar
r
Svara
e
Redigera
o
Visa/göm kommentarer
t
Gå till toppen
l
Gå till inloggningsformuläret
h
Visa/göm hjälp
shift + esc
Avbryt
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.